Микс-бед (полишер) инсталация

Описание

Микс-бед инсталациите се използват за дълбоко деминерализиране на водата след йоннообменни деминерализиращи инсталации или инсталации за обратна осмоза (RO), за получаване на вода с изключително ниски стойности на електропроводимост – под 0.1 μS/cm.