Обява

От ЕТ „ЙОРДАН ПОПОВ – АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ”, гр. Пловдив, ул. „Брезовска” № 59, общ. Пловдив, обл. Пловдив

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 

                                                                                                                                 У В Е Д О М Я В А М

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение“ за обект „Производствена сграда „ХИДРО – Х – БЪЛГАРИЯ”, разположен в имот с номер 56784.265.216, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, м. Терзиите.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Западен гр. Пловдив, ул.“Вечерница” № 1А или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица "№ 122.